سه شنبه, 12 اسفند 1393 17:31

ثبت شرکت در ترکیه

نوشته‌شده توسط

ثبت شرکت دراقامت ترکیه
تاسیس شرکت دراقامت ترکیه در حوزه تجارت چه کارآیی برای شما خواهد داشت؟
در شرایط ویژه امروز، تجار ایرانی با ثبت شرکت در ترکیه قادر خواهند بود تا آن بخش از تجارت خود با دیگر کشورها را که قادر به انجام آن نیستند، از طریق این شرکت ها انجام دهند.

سه شنبه, 12 اسفند 1393 17:32

انواع شرکت در ترکیه

نوشته‌شده توسط


شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود در  اقامت ترکیه حداقل با دو و حداکثر با 50 شریک قابل ثبت است ( البته طبق قانون جدید شرکت با مسئولیت محدود حتی با یک سهامدار نیز قابل ثبت است ) و مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت می باشد.

سه شنبه, 12 اسفند 1393 17:32

موسسات مالی

نوشته‌شده توسط

موسسات مالی (صرافی):
تاسیس این گونه موسسات مالی در قالب یک شرکت سهامی اقامت ترکیه ممکن میباشد. لیکن تاسیس این نوع موسسات مستلزم اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه است که در صورت مراجعه دوستان متقاضی همکاری لازم به عمل خواهد آمد.

سه شنبه, 12 اسفند 1393 17:33

قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی ترکیه

نوشته‌شده توسط

قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقامت ترکیه
دراقامت ترکیه 21 منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد. به دلیل وجود تسهیلات زیربنایی قوی و معافیتهای مختلف قانونی، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند. مهم ترین فرازهای قانون مناطق آزاد ترکیه که شامل مزایا و معافیت های موجود در این مناطق هستند، عبارتند از:

سه شنبه, 12 اسفند 1393 17:33

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه

نوشته‌شده توسط

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقامت ترکیه
قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در 7 ماده تنظیم شده و دارای یک آیین نامه اجرایی است. آیین نامه این قانون نیز خود از 4 بخش و 13 ماده برخوردار است. در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است:

صفحه1 از4