نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(0 راي)

شرايط پیش فروش پژو 207I دستی (شرایط دهه فجر) از روز یکشنبه 95/11/10 لغایت 95/11/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول ذیل ارائه مي گردد:
شرايط و توضیحات پیش فروش عادی: - کلیه مبالغ به ریال است - مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه تعیین مي گردد.  -در روش پیش فروش، ھر گونه تغییرات قیمتي غیر مستقیم (بیمه، عوارض دولتي ، مالیات و ...) و ھمچنین تغییرات قیمتي ناشي از الزامات قانوني و تصمیمات ابلاغي دولت و نھادھاي قانون گذار تا قبل از صدور فاكتور بر عھده مشتري خواھد بود.  -در این بخشنامه، امکان صلح تا دو مرتبه فراھم می باشد.  -در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفاً به شرط تكمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماھانه (١٢درصد سالیانه ) پرداخت مي شود. - ساير شرایط و ضوابط در این بخشنامه مشابه بخشنامه ھای فروش فوری و پیش فروش قبلی است.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 10/11/95 می باشد

دفعات مطالعه 2116 مورد