چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:02

طرح فروش اقساطی سمند lx

نوشته‌شده توسط

فروش اقساطی سمند lx


نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

 سمند   lx

14750000

1708000

1286000

 

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:06

طرح فروش سمند SE

نوشته‌شده توسط

فروش اقساطی سمند SE

 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

سمند SE

13600000

1575000

1186000

 


چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:19

فروش اقساطی سمند EF7 طرح فروش شماره1001

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:1001 

بدون ضامن - حداقل سود بانکی

فروش اقساطی سمند

نوع خودرو

ثبت نام

هنگام تحویل

اقساط 24 ماهه

اقساط 36 ماهه

 سمندEF7

1000000

7000000 525000 372000


چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:21

فروش اقساطی سمند طرح شمارۀ 1001

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:1001C  


فروش  سمند

تحویل به روز 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

سمند

14.250.000 1.650.000 1.242.000

 

 

 


چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:19

فروش اقساطی سمند EF7 طرح فروش شماره200

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:200 

بدون ضامن - حداقل سود بانکی

فروش اقساطی سمند

نوع خودرو

ثبت نام

هنگام تحویل

اقساط 24 ماهه

اقساط 36 ماهه

 سمندEF7

1000000

7000000 525000 372000