چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:25

فروش اقساطی پراید طرح شمارۀ1001

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:1001 


فروش  پراید

تحویل به روز 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

پراید 131 SE, EX 

9.650.000

1.117.000

841.000

پراید 131 TL, LE

9.000.000

1.042.000

758.000

پراید 111 

 10.000.000  1.117.000 841.000 

 

 

 


چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:26

فروش اقساطی پراید204

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:204 


فروش نقدی  پراید

 

نوع خودرو

زمان تحویل

مبلغ خودرو

پراید 131

یک هفته 18850000

پراید 131SE

تحویل 30 روزه 18400000

پراید 131LE

تحویل یک روزه 1750000


چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:29

تحویل فوری پراید

نوشته‌شده توسط

تحویل فوری پراید

نوع خودرو

پیش پرداخت

انواع پراید

4/800/000

5/800/000

پراید 111

6/700/000
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:22

طرح فروش اقساطی پراید شماره 1001

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره 1001

فروش اقساطی پراید

 مبالغ به تومان می باشد.


نوع خودرو

زمان ثبت نام

زمان تحویل

24 ماهه

36 ماهه

پراید 111se

6000000

3000000

396000

284000

پراید 131 se

6000000

3000000

347000

349000

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:31

فروش اقساطی پراید در سهند خودرو

نوشته‌شده توسط

 

فروش اقساطی پراید در سهند خودرو

نوع خودرو

پیش پرداخت

پراید LE 131

7/300

پراید 131 دوگانه

8/200

پراید 131EX

8/000

پراید EX132

8/450

پراید EX111

9/700

پرایدSE131

8/450