یکشنبه, 16 آذر 1393 14:49

روش آزمون خاك براي تعيين نياز كودي گياهان

نوشته‌شده توسط

روش تست خاک براي تعيين نياز كودي گياهان

نمونه‌برداری
مرحله نمونه‌برداری یکی از مراحل مهم و حساس تست خاک بوده، بطوریکه دقت و صحت نتایج تست خاک تا حدود زیادی وابسته به مرحله نمونه‌برداری است. به عبارت دیگر با تهیه یک نمونه‌ی درست، به نتایج خوبی از تست خاک می‌رسیم. برای بدست آوردن یک نمونه‌ی درست و واقعی نکاتی را در نمونه‌برداری باید رعایت کرد